Witaj!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: info@bambamki.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

BamBamki Online

Regulamin sklepu internetowego bambamki.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – Płatności24, Paypal, w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bambamki.pl/regulamin
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bambamki.pl
 6. Sprzedawca – firma Presto Małgorzata Grabska, z siedzibą przy ul. Wiolinowej 5A w Książenicach (kod pocztowy: 05-825), NIP: 951-174-79-11, REGON: 012716031
 7. Kursy internetowe/zajęcia online – kursy internetowe, nagrania audio, nagrania wideo, webinary i transmisje zajęć online na żywo lub ich zapis

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów internetowych, nagrań audio, nagrań wideo, webinarów, transmisji online na żywo oraz ich zapisu świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

   • dostęp do Internetu,
   • standardowy system operacyjny,
   • standardowa przeglądarka internetowa,
   • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego Kursu internetowego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu .

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów internetowych, nagrań audio, nagrań wideo, webinarów, transmisji zajęć online na żywo lub jej zapisu, dostępnych w Sklepie. Zawarcie Umowy nie jest możliwe  bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia Umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie.
 5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@bambamki.pl  W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Procedura zawarcia Umowy

Sprzedaż karnetów i dostępu do sprzedawanych treści prowadzi Sprzedawca. Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży kursów internetowych, nagrań audio, nagrań wideo, webinarów, transmisji online na żywo oraz ich zapisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu kursów internetowych/zajęć online:

 1. Zarejestrowania się na stronie internetowej www.bambamki.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres email i numer telefonu kontaktowego, a w przypadku potrzeby wystawienia faktury na firmę ,także NIP i dane firmy Kupującego.
 2. złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej
 3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym online za pomocą systemu Przelewy24 lub przelewem bankowym z obowiązkiem przesłania potwierdzenia przelewu na adres info@bambamki.pl
 4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24 (w przypadku płatności Przelewy.24)
 5. Przed skorzystaniem z procesu zakupu kursów internetowych, nagrań audio, nagrań wideo, webinarów, transmisji online na żywo oraz ich zapisu, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy.  Zakup przez Internet następuje po akceptacji  treści regulaminu.
 6. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24 , PayPal lub przelewem bankowym.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24, PayPal oraz opóźnień w systemach bankowości internetowej.
 8. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Zakupione kursy internetowe/zajęcia online zostaną udostępnione na koncie Kupującego zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24, PayPal lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu bankowgo.
 10. Warunkiem udostępnienia kursu internetowego/zajęć online na koncie Kupującego jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24, PayPal). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedawcę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24, PayPal i wpływie środków na rachunek Przelewy24, PayPal.
 11. W celu otrzymania faktury Kupujący powinien zgłosić ten fakt podczas składania zamówienia na stronie i podaniu danych wymaganych w formularzu.
 12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie kursy internetowe/zajęcia online w cenach podanych na stronie internetowej bambamki.pl lub skorzystać z kuponów rabatowych otrzymanych od Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia dalszej sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 15. Kursy internetowe/zajęcia online nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

& 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy internetowe/zajęcia online  dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6

Zawieranie Umowy

W celu zakupu kursu internetowego/zajęć online Kupujący musi podjąć następujące kroki:

   1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”  lub  „Kup dostęp”,
   2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
   3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
   4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
   5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Kursy internetowe/zajęcia online.

Jeżeli Kupujący wybrał Kurs internetowy dostępny w modelu abonamentowym, na stronie Operatora Płatności będzie mógł ustawić płatność cykliczną odpowiadającą miesięcznemu abonamentowi. Płatność cykliczną Kupujący będzie mógł w każdej chwili anulować. Płatność cykliczna polega na automatycznym obciążeniu rachunku bankowego Kupującego w okresie comiesięcznym. Opłatę abonamentową płatną w ten sposób uznaje się za wnoszoną z góry.

Po skutecznym dokonaniu płatności lub ustawieniu płatności cyklicznej, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych kursów internetowych, nagrań audio, nagrań wideo, dostępu do webinarów, transmisji zajęć online na żywo lub ich zapisu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Wykonanie Umowy

 1. Jeżeli Kupujący wybrał Kurs internetowy/zajęcia online opcji płatności jednorazowej, wykonanie Umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu w czasie wskazanym w opisie danej opcji płatniczej od dnia zawarcia umowy lub dostęp . Kursy internetowe/zajęcia online dostępne będą poprzez platformę kursową lub przez inne platformy wskazane w opisie produktów, do których dostęp otrzyma Kupujący po dokonaniu zakupu. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na podanym w formularzu zamówienia adres e-mail. Dostęp do kursu internetowego, nagrań audio, nagrań wideo, webinarów, transmisji zajęć online na żywo lub ich zapisu zostanie wyłączony po okresie wskazanym w danej opcji płatniczej.
 2. Jeśli Kupujący wybrał opcję płatności  jednorazowej za roczny dostęp do kursu Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z dostępu do kursu przez okres tego roku, w szczególności nie przysługuje mu zwrot dokonanej jednorazowo płatności, ani jakiejkolwiek jej części.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w ramach abonamentu, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje również poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu, z tą różnicą, że Kupujący posiada dostęp do kursu tak długo, jak długo wnosi opłatę abonamentową. W sytuacji, w której Kupujący anuluje płatność cykliczną, dostęp do kursu zostanie mu wyłączony z upływem ostatniego dnia opłaconego okresu. Jeżeli Kupujący anuluje płatność cykliczną w trakcie opłaconego okresu, płatność nie zostanie naliczona za kolejny okres, ale Kupujący nie może domagać się zwrotu części płatności za okres od dnia, w którym anulował płatność cykliczną do ostatniego dnia opłaconego wcześniej okresu.

Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

   1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
   2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
   3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów oraz linków lub haseł dostępowych, innych identyfikatorów do webinarów, transmisji zajęć online na żywo lub jej zapisu bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://bambamki.pl/regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs internetowy/zajęcia online wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs internetowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które zakłócają transmisję przekazywanych treści, a występują tylko po stronie Kupującego.
 4. W przypadku nieprzewidzianych trudności technicznych występujących podczas transmisji na żywo zajęć online i webinarów u Sprzedawcy lub nagłej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie transmisji zajęć online lub webinaru na żywo (np. choroby lub innej poważnej sytuacji losowej), Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić te treści Kupującemu w terminie późniejszym.
 5. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu internetowego/zajęć online, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 7. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://bambamki.pl/regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również – pocztą elektroniczną oraz innych dostępnych kanałów komunikacyjnych.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://bambamki.pl/polityka-prywatności .

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2020

Przewiń do góry

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, w celu analizy ruchu na stronie, zapewniania funkcji społecznościowych oraz korzystania z narzędzi marketingowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Szczegóły tutaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close